DANSK VERSION:

COOKIE- & PRIVATLIVSPOLITIK

IdefuldeNoter.dk er Elenna Juuliie Nielsen personlige hjemmeside, hvor hun viser nogle af sine unikke produkter frem, samt lufter lidt af de tanker som hun ligger inde med. Hos Idefulde Noter lægger jeg stor vægt på, at du er tryg ved at bruge min hjemmeside. Derfor har vi en klar politik om at behandle de få oplysninger, du giver mig ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Følgende virksomhed er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger:

Idefulde Noter
Dollerupvej 1A st
7470 Karup
Danmark

Tlf: 25 33 07 07
CVR: 37670960

Hvis du har nogen spørgsmål ang. behandlingen af dine personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte mig.

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Idefulde Noter indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Hvad er en cookie?

Vi bruger cookies på vores hjemmeside.
Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden. Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes. Se vores cookiedeklaration nedenfor.

Samtykke

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

  • at følge, hvordan siderne på Idefulde Noter hjemmeside anvendes, herunder blandt andet til udarbejdelse af statistik samt til at forbedre opbygningen af hjemmesiderne.
  • at sikre funktionaliteten af websitet.

Behandlingen af dine oplysninger er nødvendigt for at vi kan drive vores hjemmeside. Det juridiske behandlingsgrundlag er artikel 6, stk. 2 litra b.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

ENGLISH VERSION:

COOKIE & PRIVACY POLICY

IdefuldeNoter.dk is Elenna Juuliie Nielsen’s personal website, where she presents some of her unique products, as well as a little of the thoughts she holds. At Idefulde Notes, I attach great importance to ensuring that you are comfortable using my website. Therefore, we have a clear policy of dealing with the few information you give me responsibly, with respect for your privacy and, of course, in accordance with the legislation in the area.

The following company is the data controller for processing your information:

Idefulde Noter
Dollerupvej 1A st
DK-7470 Karup
Denmark

Tlf: +45 25 33 07 07
CVR: DK-37670960

If you have any questions regarding the processing of your personal information, you are always welcome to contact me.

Privacy Policy

This privacy policy describes how the Creative Notes collects and uses the personal information you leave behind and / or provides when you visit our site and use the various services and features that we offer on the Website. some extent can be attributed to you. When you use our website we collect and process a number of such information. This happens, for example. by alm. access of content if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register you as a user or subscriber, other use of services or make purchases via the website.We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical location, and which pages you click on (interests). To the extent you explicitly consent to this and enter the information yourself, you will also be treated with: Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This will typically be in connection with the creation of login or when purchasing.

What is a cookie?

We use cookies on our website. Cookies are used today in connection with virtually all websites and in many cases are necessary to provide services on the website. A cookie is a small text file that is stored on the user’s IT equipment (PC, tablet, smartphone or the like) so that the equipment can be recognized. Cookies can, among other things, be used to compile statistics on the users’ use of the website and to optimize the content of the page. A cookie is a passive file and thus cannot collect information from the user’s computer or spread computer viruses or other malicious programs. Some cookies are placed by other parties (so-called third parties) than the one in the address bar (URL) of the browser. It can be common content, but also for example. analysis tools or embedded comment fields. This means that cookies are stored from other parties than the owner of the website. Some cookies are only stored on the user’s IT equipment as long as the user has his browser open (session cookies). Other cookies are stored for a long period of time (persistent cookies). When the user re-visits a website, session cookies will be re-launched, while persistent cookies are typically renewed. See our cookie declaration below.

Consent

Processing of personal data that we collect through cookies is based on your consent. Your consent is voluntary, and you can withdraw it at any time by contacting us.

The purposes of using information collected through cookies are:

  • to follow how the pages on the Ideas Notes website are used, including for example the preparation of statistics and to improve the structure of the websites.
  • to ensure the functionality of the website.
The processing of your information is necessary for us to operate our website. The legal basis for treatment is Article 6 (1). 2 b.
Security
We have taken technical and organizational measures to prevent your information being accidentally or illegally deleted, disclosed, lost, impaired or misunderstood, misused or otherwise treated in violation of law.

Insight and Complaints
You are entitled to Please state which personal information we are dealing with about you. You can also object to information being used at any time. You may also revoke your consent to the processing of your information. If the information processed about you is incorrect, you have the right to be corrected or deleted. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Data Inspectorate.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
DK-1300 København K
Denmark
Phone +45 33 19 32 00
e-maildt@datatilsynet.dk

Cookiedeklaration

Den viser helt præcist hvilke cookies, der kan blive sat fra websitet, hvem der modtager data og hvad de data bliver brugt til.
Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 27/08/2018

Kategori: Nødvendige (2)

Statistiske cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere
information anonymt.

Navn: Udbyder Formål: Udløb:
wc_cart_hash_# idefuldenoter.dk Registrerer et unikt ID, der anvendes til core funktionerne i Woocommerce. Session
wv_fragment_# idefuldenoter.dk Registrerer et unikt ID, der anvendes til core funktionerne i Woocommerce. Session

Kategori: Statistik (4)

Statistiske cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere
information anonymt.

Navn: Udbyder Formål: Udløb:
_ga idefuldenoter.dk Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 2 år
_gid idefuldenoter.dk Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. Session
_gat idefuldenoter.dk Brugt i forbindelse med google analytic rate af efterspøgsler. Session
Collect google-analytics.com Brugt til indsamling af date omkring brugerens handling og adfærd på siden igennem google analytic. Session

Kategori: Uklassificeret (2)

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af den enkelte cookies.

Navn: Udbyder Formål: Udløb:
caosLocalGa idefuldenoter.dk Uklassificeret Session
caosLocalGa_gid idefuldenoter.dk Uklassificeret Session

Dit samtykke gælder for følgende domæner: Idefuldenoter.dk